بیماری های موردنیاز پرستاری

بیماری های موردنیاز پرستاری

پزشکی پیراپزشکی
9.38 MB
دانلود
تعداد دانلود 1812 بار

توضیح

?سیستم قلب و عروق ?سیستم تنفسی ?سیستم ایمن ?سیستم هماتولوژیک ?سیستم عصبی ?سیستم عضلانی - اسکلتی ?سیستم گوارشی ?سیستم غدد درون ریز ?سیستم ادراری - تناسلی ?سیستم پوششی ?مایعات و الکترولیت ها ?بهداشت روانی ?جراحی و اتاق عمل ?بیماری های زنان ?درمان درد

✔️فرآیند پرستاری سیستم قلب و عروق: »مقدمه ای بر سیستم قلب و عروق » آنوریسم آئورت » آنژین (آنژین صدری) » انفارکتوس میوکارد (MI) » بیماری شریان کرونر (CAD) » بیماری شریان های محیطی (PAD) » تامپوناد قلبی » شوک کاردیوژنیک » کاردیومیوپاتی » آندوکاردیت » نارسایی قلبی » هیپرتانسیون (HTN) » شوک هیپوولومیک » میوکاردیت » پریکاردیت » ادم ریوی » بیماری راینودز » بیماری های روماتوئید قلب » ترومبوفلبیت » فیبریلاسیون دهلیزی » آسیستول » فیبریلاسیون بطنی » تاکیکاردی بطنی » نارسایی آئورت (AI) » نارسایی میترال » تنگی میترال » پرولاپس دریچه میترال » نارسایی تریکوسپید » تست های تشخیصی حیاتی سیستم قلب و عروق

✔️ فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی: » مقدمه ای بر سیستم تنفسی (Respiratory System) » سندرم دیسترس حاد تنفسی (ARDS) » آسبستوزیس » آسم » آتلکتازی » برونشکتازی » برونشیت » کورپولمونل » آمفیزم » سرطان ریه » افوژن پلورال » پنومونی » پنوموتوراکس » اسیدوز تنفسی » سل (TB) » نارسایی حاد تنفسی » آمبولی ریوی » آنفولانزا » تست های تشخیصی حیاتی اختلالات تنفسی

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم ایمنی: » مقدمه ای بر سیستم ایمنی » سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) » آنافیلاکسی » اسپوندیلیت آنکلیوزیس » سارکوم کاپوزی (KS) » لمفوما » آرتریت روماتوئید » اسکلرودرما » مونونوکلئوز » ویروس اپشتین بار /سندرم خستگی مزمن » بیماری لایم » شوک سپتیک » لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) » تست های تشخیصی حیاتی سیستم ایمنی

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم هماتولوژیک: » مقدمه ای بر سیستم هماتولوژیک » آنمی » آنمی آپلاستیک (پان سیتوپنی) » آنمی فقر آهن » آنمی پرنیشیوز » انعقاد منتشره درون رگی (DIC) » هموفیلی » لوسمی » مولتیپل میلوما » پلی سیتمی ورا » آنمی سلول های داسی شکل » ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) » پورپورای ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک (ITP) » تست های تشخیصی حیاتی سیستم هماتولوژیک

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی: » مقدمه ای بر سیستم عصبی » صدمه به سر (ضربه مغزی) » اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) » فلج بل » آبسه مغزی » تومور مغزی » آنوریسم مغزی » آنسفالیت » سندرم گیلن – باره » بیماری هانتینگتون (کره) » مننژیت » مولتیپل اسکلروزیس (MS) » میاستنی گراو » بیماری پارکینسون » آسیب نخاغ » سکته مغزی » اختلالات تشنجی » تست های تشخیصی حیاتی سیستم اعصاب

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عضلانی - اسکلتی: » مقدمه ای بر سیستم عضلانی - اسکلتی » سندرم کارپال تونل » شکستگی ها » نقرس » استئوآرتریت » استئومیلیت » استئوپروزیس » تست های تشخیصی حیاتی سیستم عضلانی اسکلتی

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم گوارشی: » مقدمه ای بر سیستم گوارشی » آپاندیسیت » کوله سیستیت » سیروز » بیماری کرون » بیماری دیورتیکولیت » گاستروانتریت » بیماری ریفلاکس معده ای – مروی (GERD) » خونریزی گوارشی » گاستریت » هپاتیت » فتق هیاتال » انسداد روده و فلج ایلئوس » پانکراتیت » پریتونیت » بیماری زخم معده (PUD) » کولیت السراتیو » تست های تشخیصی حیاتی سیستم گوارش

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین: » مقدمه ای بر سیستم اندوکرین (غدد درون ریز) » کم کاری تیروئید (میکزودم) » پرکاری تیروئید (بیماری گریو) » گواتر ساده » کم کاری هیپوفیز » پرکاری هیپوفیز (آکرومگالی و ژیگانتیسم) » افزایش پرولاکتین خون (هیپرپرولاکتینمی) » دیابت اینسیپیدوس » سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتی دیورتیک (SIADH) » بیماری ادیسون » سندرم کوشینگ » آلدسترونیسم اولیه (بیماری کان) » فئوکروموسیتوم » کم کاری پاراتیروئید » پرکاری پاراتیروئید » دیابت ملیتوس » سندرم متابولیک (سندرم X/ سندرم دیس متابولیک) » تست های تشخیصی حیاتی سیستم آندوکرین

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم ادراری - تناسلی: » مقدمه ای بر سیستم ادراری - تناسلی » هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH) » سرطان مثانه » گلومرولونفریت حاد » سرطان کلیه » سنگ های کلیوی » سرطان پروستات » پیلونفریت » نارسایی کلیوی » سرطان بیضه » عفونت مجاری ادراری » تست های تشخیصی حیاتی سیستم ادراری تناسلی

✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم پوششی: » مقدمه ای بر سیستم پوششی » در سوختگی ها » درماتیت » سرطان های پوست » سلولیت » زخم فشاری » زخم و ترمیم زخم » تست های تشخیصی حیاتی سیستم پوششی

و . . .

logo-samandehi